Privacy policy Originals

Originals begeleidt organisaties met werving en selectie of detachering van professionals op strategisch en uitvoerend niveau. Dat betekent dat we op verschillende levels relaties aangaan en onderhouden, waaronder met onze opdrachtgevers, de kandidaten, ZZP-ers en werknemers. Dat noodzaakt ons om persoonsgegevens te verwerken. Wij gaan daar zo zorgvuldig mogelijk mee om. In dit privacystatement lees je welke gegevens wij verwerken, wat wij daarmee doen en wat jouw rechten zijn ten aanzien van deze gegevens.

Soort gegevens
Voor de uitvoering van onze dienstverlening vragen en verwerken wij alleen die persoonsgegevens die hiervoor minimaal noodzakelijk zijn. Afhankelijk van het doel van de gevraagde dienstverlening, gaat het om de volgende persoonsgegevens:

 • Voorletters, voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Emailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum en geslacht
 • Curriculum vitae (CV)
 • Foto
 • Nationaliteit, BSN-nummer, ID-bewijs, (indien je voor Originals werkzaam wordt)

Doel van de verwerking
We verwerken jouw gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening, waaronder werving & selectie, bemiddeling en detachering. Concreet verwerken wij de gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om een overeenkomst aan te kunnen gaan met een opdrachtgever en/of de dienstverlening optimaal te kunnen uitvoeren. Wij gebruiken bijvoorbeeld je naam, telefoonnummer en emailadres om contact met je te onderhouden over de voortgang van de dienstverlening.
 • Om je via Job Alert per email op de hoogte te houden van nieuwe en bestaande vacatures, als je je daarvoor hebt aangemeld, en/of je concrete aanbiedingen te kunnen doen.
 • Om je geschiktheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk.
 • Om een relatie met jou aan te gaan, bijvoorbeeld op basis van een arbeidsovereenkomst of een opdrachtovereenkomst (ZZP-er), hiervoor de relevante administratie te voeren en te voldoen aan de wettelijke verplichtingen in het kader van arbeid-, fiscale en socialezekerheidswetgeving.

Bewaartermijnen
Wij bewaren de gegevens niet langer dan voor de verwerkingsdoeleinden noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de gevraagde diensten uit te voeren en de overeenkomsten na te komen. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Privacymaatregelen
De persoonsgegevens worden opgeslagen op beveiligde servers. Wij nemen daarnaast passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Bovendien zijn wij met al onze medewerkers een geheimhoudingsplicht overeengekomen.

Verstrekken persoonsgegevens aan andere partijen
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere partijen (derden), tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en/of dienstverlening. Een voorbeeld hiervan is om een kandidaat (werknemer of ZZP-er) te kunnen plaatsen bij een opdrachtgever.

Daarnaast kunnen wij verplicht zijn om persoonsgegevens te verstrekken, bijvoorbeeld op basis van een gerechtelijk bevel of bij het doen van aangifte van strafbare feiten.

Jouw Privacyrechten
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of verwijderen. Daarnaast heb je het recht om de eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Originals. Ten slotte heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid, dat inhoudt je een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van je hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van de toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar [email protected].

Autoriteit Persoonsgegevens
Wij helpen je uiteraard graag als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kan hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. De aangepaste privacyverklaring geldt vanaf de datum van publicatie op de website van Originals.